شرايط کنسلي و تغيير تاريخ پروازهاي ترکيش استانبول

تغييــر نام ، تغيير تاريخ وکنســـلي : تا 3 روز مانده به پرواز  قبل از ساعت 12 ظهر  $ 50  

کمتر از 3 روز : غير قابل استرداد 
سایر اعلانات