وارد کردن اسامي
.اسامي مسافرين دقيقا طبق پاسپورت و به صورت لاتين وارد گرددسایر اعلانات